Kijk hier of je in aanmerking komt voor Neeltje Buis

Om het geld van Stichting Neeltje Buis eerlijk te besteden, hebben we een aantal regels opgesteld dat bepaalt of je in aanmerking komt voor een financiële bijdrage.

Bekijk de acceptatiecriteria

Online aanvragen

Je kunt je aanvraag voor een financiële bijdrage helemaal online doen. Uiteraard in het Nederlands. Als je er niet uitkomt, vraag dan hulp van een maatschappelijk werker, een studiedecaan of iemand anders die bij je opleiding betrokken is, het kan de toekenning positief beïnvloeden.

Zorg dat je op tijd bent

Wie wel geld krijgt en wie niet, is een afweging waar we veel tijd insteken. Als Neeltje Buis begrijpen we dat het om je toekomst gaat. Om een goed onderbouwde beslissing te nemen moeten we de aanvragen ruim vóór aanvang van je studie ontvangen.
Het bestuur neemt 4 maal per jaar een besluit over de aanvragen. Dit jaar is dat op 29 juli en op 28 oktober.
Zorg ervoor dat je aanvraag minimaal 2 weken voor de betreffende datum is ingediend.
De opleiding mag pas starten na de beoordelingsdatum.
Voor de eerstvolgende beoordelingsdatum 29 juli 2024 geldt dus dat je aanvraag uiterlijk 15 juli bij ons binnen moet zijn en dat de opleiding na 29 juli 2024 begint.
Stichting Neeltje Buis ontvangt meer aanvragen dan ze kan toekennen. Daardoor kunnen helaas niet alle goede aanvragen worden gehonoreerd.

Aanvragen alleen digitaal

Je aanvraag kan alleen via ons digitale aanvraagformulier worden ingediend. Het is belangrijk dat alle vragen worden beantwoord en dat alle documenten worden geüpload. Is je aanvraag niet compleet, dan kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen.

Hieronder lees je de acceptatiecriteria voor de aanvraag van een studiefonds.

Richtlijnen opleiding

 1. De opleiding die je volgt is maatschappelijk relevant en vergroot je kans op werk en inkomen.
 2. Je gaat je mbo/hbo-opleiding volgen bij een door het Rijk erkend binnenlands instituut en het te behalen diploma biedt perspectief op een startkwalificatie.
 3. Mbo/hbo-opleidingen die uitgaan van zelfstudie komen niet in aanmerking. Dit geldt ook voor wetenschappelijk onderwijs.
 4. Je eerste studiejaar komt niet voor een vergoeding in aanmerking. Wel is het mogelijk om voor vakopleidingen met een duur van maximaal 1 jaar een aanvraag in te dienen.
 5. Je aanvraag moet ruim voor aanvang van de studie worden ingediend.
Verder stellen we eisen aan jouw persoonlijke situatie

Persoonlijke situatie

 1. Je bent niet jonger dan 18 en niet ouder dan 55 jaar.
 2. Je hebt de Nederlandse nationaliteit of je bent statushouder; je toont dat aan met je identiteitsbewijs (zo recent mogelijk).
 3. Je onderbouwt waarom je financiële ondersteuning voor je studie nodig hebt.
 4. Je stuurt je curriculum vitae (cv) mee.
 5. Ook geef je een omschrijving van de opleiding die je wilt volgen.
 6. Je geeft de reden waarom je je aanvraag juist bij onze stichting indient.
 7. Vermeld naam en adres van eventueel andere (studie)fondsen die door jou zijn aangeschreven.
 8. Upload een document waaruit blijkt dat je bent toegelaten tot het studiejaar waarvoor je de toelage aanvraagt, zoals een puntenlijst en/of een verklaring van het opleidingsinstituut.
 9. Geef een schatting van de inkomsten en uitgaven van het lopende kalenderjaar.
 10. Geef aan of je (gezins)inkomen voldoet aan de vergoedingsnorm, d.w.z. dat uit de bijgevoegde documenten blijkt dat je redelijkerwijs niet in staat bent je studie volledig zelf te bekostigen.
 11. Stuur een recent loonstrookje (maandopgave) of uitkeringsopgave en een recente jaaropgave mee en eventueel die van je partner.
 12. Daarnaast verwachten we het laatste bericht dat je van de DUO/IB Groep hebt ontvangen.
 13. Voeg ook bankafschriften van je betaal- en spaarrekening(en) over de laatste twee maanden toe en eventueel die van je partner.

Voorwaarden Neeltje Buis

 1. Alle documenten die gevraagd worden bij de aanvraag dienen aanwezig te zijn. Bovendien moet je de aanvraag ondertekenen. Ontbreken document en/of de ondertekening dan kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.
 2. De vergoeding die Neeltje Buis biedt bedraagt maximaal € 2.500,- per jaar met een maximum van vier jaar. Ieder jaar moet je de aanvraag opnieuw indienen samen met je behaalde studieresultaten.
 3. De financiële toezegging wordt contractueel in een uitkeringsschema vastgelegd. Daarna zal op basis van originele nota’s tot betaling worden overgegaan.
Wij vergoeden studiegeld, geen middelen

Wat wordt niet vergoed

 1. Aanschaf boeken
 2. Reiskosten
 3. Studiereizen
 4. Promoveren
 5. Buitenlandse stages
 6. Levensonderhoud
 7. Huisvesting

Alleen complete aanvragen komen in aanmerking

Zorg dat je alle gevraagde documenten uploadt. Ontbreken er documenten dan kunnen we je aanvraag niet in behandeling nemen. En vergeet niet te ondertekenen.

Veelgestelde vragen over ons studiefonds

Vragen over contactgegevens en aanvraagprocedure? Vind de antwoorden op Veelgestelde vragen!

Als je twijfelt, stuur dan toch een aanvraag in via het digitale aanvraagformulier. Zorg wel dat je de criteria goed hebt doorgenomen om teleurstellingen te voorkomen, bekijk ze hier.

De vergoeding die Neeltje Buis biedt bedraagt maximaal € 2.500,- per jaar met een maximum van vier jaar. Ieder jaar moet je de aanvraag opnieuw indienen samen met je behaalde studieresultaten. Lees hier meer over de aanvraag procedure.

Diverse studierichtingen komen in aanmerking voor een financiële toelage. Lees hier welke.

Contact