Samen bereiken we meer

Naast individuele financiële hulp werkt Neeltje Buis samen met andere organisaties. Door deze samenwerking kunnen we nog meer mensen helpen zelfstandig een toekomst op te bouwen.

Lees hier meer over onze samenwerkingen

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) biedt 200 Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning een woning en een intensief inburgeringsprogramma aan.

Dit programma bestaat uit een versnelde taalcursus, het verkennen van de wijk en de stad en begeleiding bij het vinden van passend (vrijwilligers)werk en/of onderwijs.

Ondersteuning Neeltje Buis

Om deze vluchtelingen goede opleidingskansen te bieden, werkt Neeltje Buis samen met SNTR. Sommige Syrische volwassenen willen na de succesvolle afronding van hun taalcursus regulier onderwijs volgen (mbo, hbo, wo). Kunnen zij de opleiding niet zelf betalen en ze vinden geen andere manier van financiering, dan helpt Neeltje Buis SNTR-deelnemers met een financiële ondersteuning.

Naar website.

Vereniging Rotterdamse Fondsen

Als landelijk opererende stichting is Stichting Neeltje Buis (SNB) ook aangesloten bij de Vereniging van Rotterdamse Fondsen (VRF).

Vereniging Rotterdamse Fondsen is opgericht om de samenwerking tussen de vermogensfondsen in de stadsregio Rotterdam te bevorderen. Het beoogde doel is het vergroten van de effectiviteit, zodat er meer middelen beschikbaar komen voor projecten in de Rotterdamse samenleving. Daar doet Neeltje Buis natuurlijk graag aan mee.

Naar website.

ROC Albeda

Albeda is een regionaal opleidingsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en educatie. Met 120 opleidingen, waarvan een aantal met meerdere uitstroomrichtingen, en een ruim aanbod van kortlopende cursussen en contractactiviteiten, zijn zij een van de belangrijkste opleidingsinstituten in de regio Rotterdam. Het Albeda-onderwijs wordt ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, gemeenten, deelgemeenten en overheidsinstellingen.

Stichting Neeltje Buis werkt in projectvorm direct en indirect samen met Albeda.

Naar website.

Landelijke expertise

Stichting Neeltje Buis is aangesloten bij de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). FIN is met meer dan 300 leden dé belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland.

Deze fondsen steunen goede doelen op uiteenlopende gebieden als maatschappelijk welzijn, natuur, internationale samenwerking, gezondheid en cultuur.

Als lid kan Neeltje Buis steunen op de uitgebreide expertise van FIN.

Naar website.

ANDERE STUDIEFONDSEN

Fondsen onderwijs

De samenwerking met andere studiefondsen leidt ertoe dat meer volwassenen alsnog hun opleiding voltooien. Wij werken samen met meerdere fondsen voor onderwijs, die hieronder allemaal kort toegelicht worden. Al deze fondsen stimuleren volwassenen om tweedekansonderwijs te volgen.

Tesselschade Studiefonds

Het doel van het Tesselschade Studiefonds is vrouwen financieel te ondersteunen in de kosten van hun opleiding, mits deze studie na afronding de mogelijkheid biedt tot een economische zelfstandigheid.

Naar website.

Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude

Het doel is het verlenen van financiële steun aan jeugdige personen tot in beginsel de leeftijd van dertig jaar, die om enigerlei reden in de onmogelijkheid verkeren de opleiding of studies die zij wensen te volgen of reeds volgen, zelf geheel of gedeeltelijk te bekostigen, opdat zij hun opleidingen of studies kunnen aanvangen c.q. vervolgen.

Naar website.

Max Cohen Fonds

Dit studiefonds is in 1948 is opgericht en biedt financiële steun biedt aan natuurlijke personen, die door belemmerende maatschappelijke factoren niet eerder een hun passende opleiding of studie hebben kunnen voltooien. In alle gevallen moet het eerste doel van de studie of de opleiding zijn: het verwerven van een zelfstandig inkomen uit betaalde arbeid. De ondersteuning wordt gegeven door verstrekking van een gift en kan mogelijk in een volgend studiejaar worden herhaald.

Naar website.

Christine Stichting

Dit fonds geeft steun aan vrouwen zonder vaste partner, met of zonder kinderen, en steun aan weduwen, met of zonder kinderen. Het betreft een bescheiden tijdelijke of eenmalige uitkering. De doelstelling draagt een emancipatorisch karakter. Daarom ondersteunt de stichting vrouwen die ernaar streven zelfstandig in hun onderhoud te voorzien en zich daartoe door studie willen bij- of omscholen maar het beoogde studiegeld daarvoor niet (geheel) uit eigen middelen kunnen opbrengen.

Naar website.

Van Beek- Donner Stichting

Het doel is de behartiging van de belangen van vrouwen in de Rotterdamse samenleving op ieder gebied en wel op zodanige wijze dat dit strookt met de opvattingen van de oprichtster, Grada Nicoline van Beek-Donner.

Naar website.

Bekker-La Bastide Fonds

Het doel is het verlenen van financiële steun aan personen die buiten hun schuld in financiële moeilijkheden zijn komen te verkeren (de zgn. sociale aanvragen) en aan personen die voor studie of opleiding onvoldoende middelen hebben (de zgn. studie-aanvragen).

Naar website.

Schuurman Schimmel – van Outeren Stichting

Het doel is verdienstelijke jonge mensen met een goed verstand, die door minder gunstige omstandigheden daartoe niet in de gelegenheid zijn, in staat te stellen hun studie op het gebied van wetenschap en kunst te beginnen, voort te zetten of te voltooien.

Naar website.

K.F. Hein Studiefonds

Het doel is het bevorderen van het geestelijk en lichamelijk welzijn van de bevolking in het bijzonder van de stad Utrecht en de regio daaromheen.

Naar website.

Nel Voltelen Fonds

Het Nel Voltelen Fonds heeft als doelstelling Nederlandse vrouwen financiële steun te bieden, die niet in de gelegenheid zijn een beroepsopleiding, bijscholing of cursus te volgen in Nederland om hun zelfredzaamheid te bevorderen.

Naar website.

Vragen over samenwerken?

Kijk of je vraag er tussen staat? Zoniet? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier!

Is er onder je cliënten iemand die zijn studie opnieuw wil oppakken? Maar heeft hij of zij niet de financiële middelen om weer te gaan studeren? Neeltje Buis kan helpen! Lees hier meer over Ayisha die door haar maatschappelijk werker is geholpen.

Ja, wij hebben ervaring met samenwerken. Naast individuele financiële hulp werkt Neeltje Buis samen met andere organisaties. Door deze samenwerking kunnen we nog meer mensen helpen zelfstandig een toekomst op te bouwen. Lees hier meer over onze huidige samenwerkingen.

Nieuwe samenwerking opstarten?

Wil je ook met ons samenwerken? Stuur een e-mail via het contactformulier en we nemen contact met je op.

Naast individuele financiële hulp werkt Neeltje Buis samen met andere organisaties. Door deze samenwerking kunnen we nog meer mensen helpen zelfstandig een toekomst op te bouwen. Lees hier meer over onze huidige samenwerkingen.

Samenwerken met Neeltje Buis?

Wil je ook met ons samenwerken? Stuur een e-mail via het contactformulier en we nemen contact met je op.

Contact