Stichting

Stichting Neeltje Buis – opgericht 16 november 1992 – staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 41133608 en is door de Inspecteur Registratie en Successie van de Belastingdienst Rotterdam op 30 juni 1993 geregistreerd als instelling zoals bedoeld in art. 24, lid 4 van de Successiewet 1956.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Hoewel de stichting niet actief werft, zijn giften, erfstellingen of legaten van harte welkom op bankrekeningnummer NL28INGB0000193225.

Sinds 1 januari 2008 heeft Stichting Neeltje Buis de ANBI-status, fiscaalnummer 804451369. Deze status is opgenomen in het openbare ANBI-register van de belastingdienst.

Bestuur

Erelid – mevr. E.J. Beijer-Buis

Het bestuur bestaat uit:

  • T. Koorevaar – voorzitter
  • W. Janssen – contactpersoon aanvraagbehandeling
  • T. Koorevaar – tijdelijk secretaris
  • M.M. Barendrecht – penningmeester
  • J. Siegersma – administratieve afhandeling aanvragen

De bestuursfuncties zijn onbetaalde functies  waarvoor uitsluitend een onbelaste kostenvergoeding van toepassing is conform de Nederlandse belastingwetgeving. Hiervan uitgezonderd is de functie van penningmeester. Het bestuur kan zich laten bijstaan door professionals (betaald of onbetaald).

Beleid

Het bestuur stelt zich ten doel het gedachtegoed dat Neeltje voor ogen stond, op een voor deze tijd passende manier inhoud te geven.

Het ter beschikking gestelde vermogen (onroerend goed, aandelen, obligaties en liquiditeiten) wordt door het bestuur als een goed huisvader beheerd. Zoveel mogelijk worden risico’s gemeden en wordt voor aandelen en obligaties een passieve beleggingsstrategie gevolgd. Uit de netto-opbrengsten van het vermogen (huren, dividenden en rentes na aftrek van alle kosten) worden de periodieke uitkeringen voor het tweedekansonderwijs gedaan. Er worden geen uitkeringsverplichtingen aangegaan voor langer dan een jaar. Er is sprake van collegiaal bestuur waar alle zaken in maandelijks te houden vergaderingen worden besproken en besloten.

© Copyright - Stichting Neeltje Buis