Privacyverklaring van de Stichting Neeltje Buis

De Stichting Neeltje Buis, gevestigd te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting Neeltje Buis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • De Stichting Neeltje buis verwerkt alleen de persoonsgegevens die door u zijn opgegeven in uw aanvraag voor ons studie-stimuleringsfonds of voor uw huuraanvraag.

De Stichting Neeltje Buis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het kunnen beoordelen van uw aanvraag voor studiesubsidie of huuraanvraag.
  • Het afhandelen van uw betaling en/of ontvangsten.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
  • De Stichting Neeltje Buis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze jaarrekening.

Hoe worden de  persoonsgegevens bewaard?

De Stichting Neeltje Buis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Persoonsgegevens en andere gegevens:

  • Bewaartermijn duurt zolang de aanvraag voor ondersteuning , of de toekenning van subsidie duurt,  of de huurovereenkomst duurt met inachtneming van wettelijke termijnen.
  • Indien de aanvraag voor subsidie of huurovereenkomst wordt afgewezen worden de persoonsgegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting Neeltje Buis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Door een aanvraag in te dienen geeft de aanvrager hiervoor impliciet toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Stichting Neeltje Buis gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smart Phone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Neeltje Buis.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: privacy@neeltjebuis.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Door een verzoek tot intrekking beëindigt de aanvrager tegelijkertijd het gebruik willen maken van onze diensten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Stichting Neeltje Buis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met : privacy@neeltjebuis.nl

Contactgegevens: www.neeltjebuis.nl

18 Juli 2018