Aanvraagprocedure

Indiening van de aanvraag

Bij voorkeur ontvangt de stichting uw aanvraag gesteld in de Nederlandse taal en zo mogelijk ondersteund of voorgedragen door een intermediair. Met intermediairs worden bedoeld instellingen voor maatschappelijk werk, studiedecanen of andere personen die bij de opleiding van de aanvrager betrokken zijn.

Om tijdig over uw toelage te kunnen beslissen, moet de aanvraag ruim vóór aanvang van het nieuwe studiejaar zijn ingediend. Uw aanvraag kan uitsluitend via ons digitale aanvraagformulier worden ingediend.

Het digitale aanvraagformulier geheel invullen. Het gaat dan met name om toelichtingen bij de aanvraag zoals:

 • uw motivatie
 • het financieel struikelblok
 • curriculum vitae (cv)
 • omschrijving van de opleiding
 • de reden waarom u aanvraag indient bij onze stichting en namen en adressen van andere (studie)fondsen die door u zijn aangeschreven
 • uw schatting van de inkomsten en uitgaven van het lopende kalenderjaar
 • een document waaruit blijkt dat u bent toegelaten tot het studiejaar waarvoor de toelage wordt aangevraagd, zoals een puntenlijst en/of een verklaring van het opleidingsinstituut
 • identiteitsbewijs (zo recent mogelijk)
 • recent maandelijkse loonstrookje of uitkeringsopgave en een recente jaaropgave
 • laatste bericht van de DUO/IB groep
 • bankafschriften van de laatste twee maanden

© Copyright - Stichting Neeltje Buis